🇳🇱Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Artikel 1 ( Algemeen )

Indien vooraf niet schriftelijk anders is overeengekomen zijn de hiernavolgende voorwaarden van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten

Artikel 2 ( Offerte )

Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 3

Specificaties van afmetingen, vorm of kwaliteit aangegeven in door ons uitgebrachte catalogi, als ook van monsters ontwerpen of enige andere vorm zijn niet bindend en gelden enkel als globale aanduiding.

Artikel 4

De overeenkomst wordt gesloten door onze bevestiging van de klantenopdracht of anders door de daadwerkelijke uitvoering van de opdracht.

Artikel 5

Mondelinge overeenkomsten verkrijgen hun rechtsgeldigheid enkel na schriftelijke bevestiging.

Artikel 6 ( prijzen )

Al onze prijzen zijn exclusief BTW.

Artikel 7

Indien de klant de opdracht wijzigt waardoor meerkosten ontstaan behouden wij ons het recht de overeengekomen prijzen te wijzigen.

Artikel 8 ( levering)

Indien niet anders overeengekomen gelden als leveringsvoorwaarde “af fabriek”. Indien wij een levertermijn aangegeven betekent dit enkel dat wij naar ons beste vermogen trachten zullen aan deze termijn te voldoen. De klant is niet gerechtigd de overeenkomst nietig te verklaren en/of een schadevergoeding te eisen indien de overeengekomen levertermijn niet wordt nagekomen.

Artikel 9

Wij behouden ons het recht voor, goederen die door de contractant worden teruggestuurd of waarvan de ontvangst wordt geweigerd op kosten en risico van de klant op een locatie naar onze keuze op te slaan.

Artikel 10 ( transport )

Indien wij het transport van de goederen naar de contractant of een derde op ons nemen zullen de constante kosten, verzekeringen en risico’s voor rekening van de contractant zijn.

Artikel 11 ( schadeclaims )

Schadeclaims vanwege fouten of gebreken dienen binnen 5 werkdagen schriftelijk te worden medegedeeld. Na deze termijn verliest de contractant het recht op reclame.

Artikel 12

Schadeclaims geven de contractant niet het recht om de betaling geheel of gedeeltelijk te weigeren. In het geval van een gerechtvaardigde claim zijn wij enkel verlicht de goederen te vervangen. Wij zijn niet verplicht tot enige schadevergoeding.

Artikel 13 (niet nakoming)

Alle rekeningen dienen door de contractant uiterlijk op de vervaldatum te worden voldaan. Dit geldt ook indien de contractant zijn ondernemingsvorm wijzigt, om uitstel van betaling vraagt of faillissement heeft aangevraagd of de onderneming wordt beëindigd. Bij niet nakoming zonder opschorting van de betalingsverplichting stellen wij 1% rente per maand over de volledige som dus ook alle (buiten) gerechtelijke kosten in rekening.

Artikel 14

Komt de contractant haar verlichtingen niet, niet tijdig of niet zoals overeengekomen na of ontstaat een situatie zoals in artikel 13 beschreven zijn wij gerechtigd om behandeling en uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk op te schorten zonder, dat er voor de opdrachtgever hierdoor recht op schadevergoeding ontstaat. Uiteraard blijft ons recht op schadevergoeding onverlet.

Artikel 15

Indien de uitvoering van een opdracht door een niet voorziene overmacht wordt belemmerd, zijn wij gerechtigd, de uitvoering aan deze omstandigheden aan te passen, de overeenkomst te beëindigen en schadevergoeding voor de tot  dan gemaakte kosten van de opdrachtgever te verlangen. Onder overmacht verstaan wij elke gebeurtenis, waarop wij geen enkele invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor de uitvoering van de opdracht wordt bemoeilijkt of geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.

Artikel 16

Wij zijn niet aansprakelijk voor bedrijfsschade, gevolgschade of andere indirecte schade, die door ons geleverde goederen aan zaken en/of personen wordt veroorzaakt.

Artikel 17

Indien wij voor een schade aansprakelijk zouden zijn, beperkt onze aansprakelijkheid zich tot de factuurwaarde van de geleverde goederen.

Artikel 18

De contractant onderzoekt of de in zijn opdracht opgegeven merken, modellen, ontwerpen, dessins en dergelijke vrij zijn van de rechten van derden. Hij is voor alle gevolgen van gerechtelijke claims van derde aansprakelijk.

Artikel 19 (eigendomsvoorbehoud)

Alle door ons geleverde goederen blijven ons eigendom totdat alle openstaande rekeningen door (of in naam van) de koper zijn betaald. De koper heeft niet het recht om in ons nadeel of ten voordele van derden over onze goederen te beschikken zolang de betaling niet heeft plaatsgevonden. De koper heeft niet het recht de goederen als onderpand of andere vorm van zekerheid aan derden te bied en of derden een zakelijk of persoonlijk recht op de goederen te verschaffen. Bij niet nakoming van de betaling of betalingsachterstand dient de verkoper op onze sommatie de goederen onverwijld tot onze beschikking te stellen. De koper is verplicht het risico van brandschade en diefstal ten aanzien van de niet betaalde goederen te dragen en op ons verzoek een verzekeringspolis en betalingsbewijzen van de premie te overleggen.

Artikel 20

Met betrekking tot onze overeenkomsten geldt uitsluitend het Nederlandse recht. In geval van betwisting zijn de Rechtbank van Maastricht of de rechtbank van de woonplaats van de koper naar onze keuze alleen bevoegd.

Artikel 21

Met de acceptatie van onze factuur verklaart de koper op de hoogte te zijn van onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

 🇬🇧General sales and delivery conditions

 Article 1

These conditions apply to all our quotations and agreements unless there is a written agreement to the contrary.

Article 2 (Offer)

All  our  offers  are  free  of  engagement,  unless  otherwise  agreed  in  wiring

Article 3

Specifications of size, shape, or quality, which have been issued by us by means of catalogues, samples, cuttings, designs or any other means are not binding and are supposed to be approximations
Article 4

An agreement comes about by means of our written confirmation of an order or assignment, or in the absence of such, by means of the actual execution of an order or assignment.

Article 5

Verbal pledges by and verbal understandings with our subordinates do not bind us other than after and insofar as they have been confirmed by us in writing.

Article 6 (prices)

All our prices are exclusive of the V.A.T.

Article 7

If the contracting party changes the contents of an order that results in higher costs for us than those, which were initially assumed in the original order, we have the right to increase prices accoridingly.

Article 8 (Delivery)

Unless otherwise agreed in writing, delivery will takel ace from the factory and or warehouse. In the event that we take upon us any term of delivery for mechandise, then this would mean exclusively, that the best of our ability to meet that term which was agreed to. The contracting party is not entitled to demand rescission of contract and or indemnation for any damages whatsoever, in the event of us exceeding any terms and or conditions of delivery,whereas such an event leaves intact the commitments of the contracting party and declares that the contracting party has relinquished all rights to indemnations on grounsd of late delivery.

Article 9

Goods which are returned to us or,after being delivered by us to the contracting party and are not accepted by the contracting party, can be stored at a place of our choice at the expense and risk of the contracting party

Article 10 (Transport)

If we undertake transportation of goods to a contracting party and or the transportation to a third party, then all subsequent contracts with the third party areassumed to be in the interests and at the expense and risk of the contracting party, and all subsequent costs, including Insurance costs, and risks are to be borne by the contracting party.

Article 11 (Claims)

Claims concering faults and for the quality of the delivered goods must be laid within 5 days after delivery under penalty of loss of rights.

Article 12

Claims do not give the contracting party the right to partially or fully susend payments and or commitments issuing from the aggreement in case we finda claim laid agaisnt us to be well founded, then we should be bound only to replace the faulty goods, without thereby entitling the contracting party to any compensaiont whatsoever.

Article 13 (Default)

All debts to use by the contracting party, in any capacity whatsoever are claimable by law immediately, without proof or default or judical intervention in case of nonpayment on the date of expiry of the term of payment. Furthermore, the amount of our claim against the contracting party shall be payable on demand immediately, without Legal intervention, in case othe contracting party change their form of decease, o rif the contracting party is a company being dissolved. In case of non-fulfillment of their obligations, the contracting party shall owe us interest at one ercent (1%) per month on the whole amount claimable by us be sided all the judicial and extra-judicial expenses made by us in collecting the amount of our claim.

Article 14

In the case of untimely and/or improper or non-fulfillments of any duty resting with the contracting party, o rif any circumstances named in article 13 should occur . then we shall be justified in suspending execution of the agreement or in fully or partially dissolving the agreement, as we chose, without giving notice of default and without Legal intervention and without us being held to giving any form of compensation whatsoever, notwithstanding our undiminished entitlements and rights, including the right to full compensation

Article 15 (Act of god)

If execution of the agreement is impeded by any Act of God, then we shall be entitled to adapt the agreement to the prevailing circumstance or to dissolve the agreement and to demand compensations from the principal for the costs incurred by us. By “Act of God”is meant every circumstance for which we are not responsible or to blame, and through which the execution of this agreement becomes troublesome for us or is partially or fully imeded.

Article 16

Awe are not liable for los of profits subsequent damages other indirect damages or any other damages through any case at all, inflicted upon persons and/or objects as a result of goods delivered by us

Article 17

As far as we are in any way liable, it shall be limited to the invoiced amount for the goods delivered by us.

Article 18

The contracting arty shall indemnify us for allconsequences of the use in an order of any trademarks, models, designs etc.

Article 19 (Conditions of ownership)

Untill all outstanding invoices have been paid in full by the buyer or in the buyer’s name, all goods shall remain our property. As long as payment for the goods has not been affected, the buyer is not entitled to dispose of the good to our disadvantage or to the advantage of third parties and the buyer is especially not entitled to pawn or pledge the goods to any third party nor to causethe goods to be given as security for to any third party, nor to cause the goods to be held as security for third parties in the broadest sense of the word, nor to attach to these goods any objective or personal rights in favor of any third party. In case of untimely or non-ayment the buyer shall, at our request, immediately lace the goods at our disposal and the buyer shall be obliged to insure the goods which have not been paid for against fire and theft and, at our request, submit to us full coies of the Insurance policies as well as copies of proofs of paument for those policies

Article 20

Dutch law is excusively applicable to all our agreements.Any possible dispute by the competent Judge in Maastricht with exclusion of all other judicial instances.

Article 21

By accepting our invoice, the buyer declares to be aware of our general terms and conditions of sale and delivery.

 🇩🇪Algemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

Artikel 1 ( Allgemeines )

Falls vorher keine andere schriftliche Vereinbarung getroffen wurde, sind die nachstehenden Bedingungen fĂşr all unsere Angebote und Vereinbarungen gĂĽltig.

Artikel 2 ( Offerte )

All unsere Angebote sind unverbindlich, es sei denn es liegt eine anderslautende schriftliche Vereinbarung vor.

Artikel 3

Die durch uns herausgebrachten Abbildungen, Akataloge, Muster, Materialproben und dergleichen sowie die darin enthaltenen Angaben über Grösse, Form,Dessin und Qualität der Waren sind für uns unverbidnlich und stellen nur Annäherungswerte dar.

Artikel 4 ( Vertrag )

Der Vertrag kommt durch unsere Bestätigung des Kundennauftrags zustande oder durch die tatsächliche Ausfürhrung des Kundenauftrags.

Artikel 5

Mündliche Vereinbarungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Artikel 6 ( Preise )

Unsere Preise sind reine Nettopreise ohne Mwst.

Artikel 7

Im Falle von Änderungen des Auftrags durch den Kunden die mit Mehrkosten verbunden sind, sind wir berechtigt die vereinbarte Preisenzu ändern.

Artikel 8 ( Lieferungen )

Wenn nicht anders schrifltich vereinbart, gelt die Lieferbedingung “Ab Werk”, “Ab Lager”. Wenn wir einen Liefertermin für eine Ware angeben dann beinhaltet dies lediglich, dass wir nach bestem Wissen versuchen werden, diesen Termin einzuhalten. Der Vertragspartner ist nicht berechtigt. Die Aflösung der Vereinbarung oder/und eine Entschädigung fur eventuelle Sch;aden gleich welcher Art zu fordern, falls die Lieferzeit und/oder irgendein Termin nicht eingehalten wurde. Letzteres befreit den Vertragspartner jedoch nicht von seinen Verplichtungen.

Artikel 9

Wir behalten uns das Recht vor, waren die vom Vertragspartner zuruck gesandt werden oder deren Annahme verweigert wird, zu lasten und auf Gefahr des Vertragspartners an einem Ort unserer Wahl zu lagern.

Artikel 10 ( Transport )

Ăśbernehmen wir den Transport der Ware zum Vertragspartner, werden die dabei entstehenden Verbindlichkeiten Dritten gegen:uber auf Rechnung und Gefahr des Vertragspartners eingegangen. Die damit verbundenen Kosten, wie z. B. Versicherungskosten, und Risiken gehen zu lasten des Vertragsartners.

Artikel 11

Mängelrügen wegen Mängel und/oder Qualitätsfehlern sind innerhalb von 5 Tagen nach Lieferung schriftlich zu erteilen, andernfalls verliert der Vertragspartner sein Beschwerderecht.

Artikel 12

Mängelrügen berechtigen den Vertragspartner nicht, Zahlung zu verweigern oder/ und vereinbarten Verpflichtungen nicht nachzukommen. Im Falle einer berechtigten Mängelrüge sind wir lediglich verpflichtet, die beanstanete Ware durch eine andere zuersetzen. Wir sind jedoch nicht verpflichtet, dem Vertragspartner irgendeine Vergütung zü leisten.

 

Artikel 13 ( NichterfĂĽlling )

Alle Rechnungen sind vom Vertragspartner spätestens am Fälligkeitstag ohne Zahlungsaufschub zu begleichen. Das geliche gillt für den Fall, dass der Vertragspartner Seine Unternehmensform ändert, um Zahlungsaufschub bittet, Konkurs erleidet, Liquidation beantragt oder die Gesellschaft erlischt. Bei Nichterfülling seiner Verflichtungen stellen wir dem Vertragspartner ohne weiteren Zahlungsaufschub 1% Zinsen per Monat auf die volle Summe soqie alle gerichtlichen und aussergerichtlichen Kosten fúr den Einzug des Schuldbetrages in Rechnung.

Artikel 14

Erfüllt die Vertragspartei ihre Verflichtungen nicht, nicht zeitig oder nicht ordnungsemäss oder trifft einer der in Art. 13 genannten Umstände ein, so sind wir berechtigt, die Bearbeitung des Afutrags einzustellen, den Auftrag ganz oder teilweise zus tornieren, ohne dass der Auftraggeber ein Recht auf Entschädung beanspruchen kann. Allerdings bleibt unser recht auf volle Entschädung durch denn Auftraggeber unberührt.

Artikel 15

Wird die Ausführung eines Auftrags durch nicht vorhersehbare Höhere Gewalt verhindert, sind wir berechtigt, die Ausführung des Vertrags den Umstanden anzupassen, com Vertrag zuruckzutreten und eine Entschädigung für die bis dahin entstandenen Kosten vom Auftraggeber zu verlangen. Unter “Höhere Gewalt”verstehen wir jedes Ereignis, auf das wir keinerlei Einfluss haben, durch dessen Eintreten jedoch die Ausführung des Auftrags erschwert wird bwz. Ganz oder teilweise unmöglich ist.

Artikel 16

Wir sind nicht haftbar für Betriebsschaden. Folgeschaden oder andere indirekte Schäden, die durch von uns gelieferte Waren an Personen und/oder Sachen zugefügt werden.

Artikel 17

Sind wir für einen Schaden haftbar, beschränkt sich die Haftung nur auf den Rechnungswert der gelieferten Waren

Artikel 18

Der Vertragspartner versichert, dass die in seinem Auftrag vorgeschriebenen Marken, Modelle, Entwurfe, Dessins und dergleichen frei von Rechten Dritten sind, Er ist verpflichtet, fĂĽr alle Folgen aufgrund von Rechtsansruchen Dritten zu Haften.

Artikel 19 ( Eigentumsvorbehalt )

Alle von uns gelieferten Waren bleiben unser Eigentum, bis dass alle offenstehenden Rechnungen durch oder im Namen des Käufers beglichen sind. Der Käufer ist nicht berechtigt zu unserem Nachteil oder zum Vorteil Dritter über unsere Ware verfügen, solange die Bezahlung der Ware nicht erfolgt is. Der Käufer ist nicht berechtigt, die Ware als Pfand oder sonstige Sicherheit an Dritte weiterzugeben, oder Dritten ein geschäftliches oder ersönliches Recht an der Ware zu verschaffen. Bei nicht bezahlung oder Zahlungsverzug muss der Käufer auf unsere Aufforderung hin die Ware zu unserer Verfügung stellen. Der Käufer ist verflichtet, dass Risiko für Brandschaden und Diebstahl bzgl. Der nichtbezahlten Waren zu tragen und auf unser verlangen eine Kopie der entsprechenden Versicherungspolice und der bezahlten Prämienquittung vorzulegen.

Artikel 20

Für unsere Vereinbarungen gilt ausschlieslich das neiderländische Gesetz. Eventuelle Streidfälle werden vor dem Gericht in Maastricht entschieden.

Artikel 21

Mit der Annahme unserer Rechnung erkennt der Käufer unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen an.

🇫🇷Conditions de Vente et de livraison

Article 1er (Generalites)

A défaut d’un accord écrit contraire, des conditions sont d’aplication pour toutes nos offers.

Article 2 ( Offerte )

A défaut d’un accord écrit contraire, toutes nos offres sont faites sans engagement.

Article 3

Toute information concernant la taille, la forme et la qualité publée soit par images, catalogues, échantillons, dessins, soit sous toute autre forme, ne nous engage et est considérée approximative.

Article 4 (Accord)

Un accord est obtenu par la confirmation écrite del’ordre, ou, à défaut de celle-di, par l’exécution réelle de l’ordre.

Article 5

Les promesses verbales faites par et les accords obtenus avec un de nos représentants ne nous engagent qu’après confirmation écrite de ceux-ci

Article 6 (prix)

Tous nos prix s’entendent hors T.V.A.

Article 7

Nous nous réservons le droit de majorer proportionnellement les prix lorsque la partie contractante apporte des modifications à l’ordre en des coûts plus élevès que ceux prévus dans l’offerte.

Article 8 ( livraison )

A defaut d’un accord contraire, la livraison se fait depart usine et/ou dépôt. Lorseque nous nous imosons un délai de livraison, ceci imlique uniquement que nous allons, selon nos capacités veiller au respect de ce dernier. La partie contractante ne jouit du droit de résilier l’accord obtenu ou d’exiger une quelconque indemnité en cas de non-respect du délai de livraison ou de tout autre délai qui nous est imposé, tandis qu’en tel non-respect ne suspend aucunement les obligations de la partie contractante,  déclarant dans le contrat de faire abstraction à toute demande ultérieure en dédommagement pour non respect du délai de livraison ne prend cours qu’à partir du moment ou un accord est.

Article 9

nous nous réservons le droit d’installer tout bien renvoyé ar la partie contractante ou refusé au moment de la livraison,dans un lieu de notre choix, la partie contractante couvrant toutefois les frais et les risques y adhérant. Nous sommes à tout moment autorisés à vendre les biens renvoyes et refusés pour le compte de la partie contractante.

Article 10 (transport)

Lorsque nous prenons en charge le transport de biens vers la partie contractante et que nous prenons ( personnellement ou non ) soin de transport, les engagements pris envers des tiers sont considérer étant pris dans l’iontérét, au compte et au risque de la partie contractante. Tous les frais résultant de ces engagementsen font artie les frais d’assuranc-ainsi que tous les risques sont au compte de la partie contractante.

Article 11 ( reclamations )

Toute réclamations pour vices et/ou défauts de quelité des biens fournis doit, être introduite par écrit et dans les 5 jours à compter du jour de livraison, à défaut de quoi la artie contractante pert son droit de reclamation.

Article 12

Une reclamation n’autorise la partie contractante au gel partiel au Total de paiement et.ou au non-respect d’autres engagement résultant de l’accord. Lorseque la réclamation est jugée juste nous sommes uniquement tenus à remplacer la marchandise défectueuse sans que la partie contractante ait pour autant droit à  un dédommagement.

Article 13 ( insuffisance )

Toute somme que la partie contractante nous est redevable pour quelle raison que soit, devient en cas de non-paiement immédiatement exigible le jour de l’échéance, sans mise en demeure supplémentaire ou intervention juridique. Il est de m^me lorsque la partie contractante change de forme juridique une demande de surséance de paiement est introduite, la partie contractante est déclarée faillite, passé a la liquidation, meurt ou, en cas d’un société, est dissoute. En cas de non-respect des engagements ris, la partie contractante se voit pénalisée d’un intérèt de 1% par mois sur le Total du montant redevable ainsi que de tous les frais judiciaires et extra judiciaires causés par l’encaissement de notre exigence.

Article 14

Lorsque la partie contractante ne s’acquitte pas, que tardivement ou incorrectement des obligations qui lui incombent, et lorsque un de cas prévus dans l’article 13 se produise, nous avons sans mise en demeure, ni intervention juridique le droit soit de suspendre l’exécution de l’ordre soit d’annuler l’engagement parteillement ou incompleétement, sans que nous soyons pour autant  obligés à dédommager la partie contractante et sans préjudice des droits nous revenant, comme le droit àun dédommagement complet.

Article 15 ( casde force majeure )

Lorsque l’exécution de l’accord est empêchée [ar des raisons de force majeure nous avons le droit d’adapter l’accourd aux circonstances et si nécessaire de ous libérer des engagements vis-à-vis de la partie contractante tout en conservant le droit de dédommagemant pour les frais ainsi contractés. Ar force majeure nous comprenons toute circonstance indépendante à notre volonté et qui incommode l’exécution de l’accord, ou l’empêche même, soit particulièrment, soit totalement.

Article 16

Nous ne sommes responsables des dommages industriels d’accomagnement autre dommage indirect et tout autre dommage du à quelle circonstance que soit cause à autrui et/ou à leurs biens par la merchandise livrée par notre societé

Article 17

Pour autant que la rsonsabilité nous incombe elle est limitée au montant facture de la merchandise livrée. Lorsqu’ une tierce partie exige un dédommagement pour des prejudices cause par la merchandisepour lesquels la resonsabilitié ne nous oncombe la partie contractante est oblige a nous couvrir et rebourser.

Article 18

La partie contractante nous couvre pour toute conséquence que puisse avoir l’utilisation des marques, mod1eles, projets, dessins etc.stipulé dans laccord.

Article 19

Toute merchandise livrée reste notre proriété jusqu’au paiement complet de toute facture par ou du nom de l’acheteur. L’acheteur ne peut disposer de la merchandise en notre désavantage et en avantage de tiers lorsque le dernier paiement de la merchandise n’alieu. Dans de moindres mesures encore, l’achteur n’est autorisé adonner ces bien en gage de les donner comme sécurité à autrui, ou détablir un droit matériel ou personnel our une tiérce personne sur cette merchandise. En cas de non-paiement ou paiement tardi, l’acheteur est obligé de mettre les biens à notre disosition, immediatement après demande nous fournir une photocopie de la police, ainsi, que la prevue de paiement de la prime.

Article 20

Pour tous nos accords, seules les lois en vigueur aux Pays-Bas sont d’aplication. D’éventuels litiges seront tranchés par le juge compétent à Maastricht à l’exuclusion de toute autre juridiction.

Article 21

En acceptant notre facture, l’acheteur dĂ©clare avoir pris connaissance de nos conditions gĂ©nĂ©rales de vente et de livraison.

Next Generation Perfumes BV is de full-service producent van parfum voor retail-organisaties, merken en private label brands. Met productiefaciliteiten in zowel Europa als Azië zijn de mogelijheden eindeloos.

Visit Us

Tunnelweg 90
6468 EK Kerkrade
The Netherlands

Contact

E: info@ng-perfumes.nl
P: +31 45 737 0135

Connect